آمار معاملات محصولات پلیمری و شیمیایی بورس کالا 13 بهمن

بازدید: 1920
ردیف نام کالا قیمت پایانی(ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) مازاد عرضه
1 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36,116 0 24 24 24
2 پلی پروپیلن نساجی Z30S 30,121 0 66 66 66
3 پلی پروپیلن نساجی HP552R 30,121 0 120 120 120
4 پلی پروپیلن نساجی C30S 30,121 0 44 44 44
5 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L   210 0 0 210
6 پلی پروپیلن نساجی ZH550J 30,121 420 42 42 378
7 پلی پروپیلن نساجی ZH510L 30,121 504 63 63 441
8 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M   105 0 0 105
9 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 37,808 1,015 1,793 1,015 0
10 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 37,984 1,015 2,203 1,015 0
11 پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 37,797 110 198 110 0
12 پلی پروپیلن نساجی ZH550J 30,121 0 21 21 21
13 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 39,224 1,000 4,390 1,000 0
14 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL   210 0 0 210
15 پلی پروپیلن نساجی 1102L   252 0 0 252
16 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK   147 0 0 147
17 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 36,744 1,452 1,100 946 506
18 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 39,425 1,500 4,640 1,500 0
19 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,744 4,000 180 20 3980
20 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 39,793 3,000 5,310 3,000 0
21 پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ   470 0 0 470
22 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,044 4,950 6,688 4,950 0
23 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 29,810 1,507 55 55 1452
24 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 34,202 1,419 1,375 1,353 66
25 پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV   220 0 0 220
26 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 34,890 506 330 330 176
27 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511   77 0 0 77
28 پلی اتیلن سنگین بادی BL4   220 0 0 220
29 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 34,890 506 66 66 440
30 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,744 1,012 66 44 968
31 پلی استایرن مقاوم 7240 42,453 1,500 3,550 1,500 0
32 پلی استایرن معمولی 1540 42,100 1,500 3,920 1,500 0
33 پلی استایرن انبساطی 200   200 0 0 200
34 پلی استایرن انبساطی 300   200 10 0 200
35 پلی استایرن انبساطی 400   200 0 0 200
36 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 26,585 1,012 396 396 616
37 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825   1,507 0 0 1507
38 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 28,402 0 22 22 22
39 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 36,116 0 50 50 50
40 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 28,402 0 154 154 154
41 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 26,585 0 374 374 374
42 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 29,810 0 44 44 44
43 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 34,202 0 66 66 66
44 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 26,585 1,012 110 110 902
45 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 30,061 352 22 22 330
46 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 30,106 1,012 1,518 1,012 0
47 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 27,589 154 198 154 0
48 پلی پروپیلن نساجی PYI250 30,121 1,512 168 168 1344
49 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 36,744 0 330 330 330
50 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 38,680 880 2,266 880 0
51 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 36,906 638 880 638 0
52 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,532 500 420 420 80
53 پلی پروپیلن نساجی HP510L 30,121 1,012 22 22 990
54 پلی پروپیلن نساجی HP552R 30,121 2,002 132 132 1870
55 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G   880 0 0 880
56 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 36,320 990 66 44 946
57 پلی وینیل کلراید S70 24,346 200 420 200 0
58 پلی وینیل کلراید S65 22,436 1,000 2,070 1,000 0
59 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000   1,100 0 0 1100
60 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 26,585 1,012 1,012 1,012 0
61 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 37,078 300 640 300 0
62 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 34,890 600 230 230 370
63 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,532 500 70 70 430
64 پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 38,711 500 60 60 440
65 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 37,622 0 40 40 40
66 پلی پروپیلن نساجی HP552R 30,121 0 22 22 22
67 پلی وینیل کلراید E6834 23,770 0 20 20 20
68 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,532 0 190 190 190
69 پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 38,711 0 80 80 80
70 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841   110 0 0 110
71 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 28,402 506 440 440 66
72 پلی وینیل کلراید S65 22,305 1,991 3,553 1,991 0
73 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی   300 0 0 300
74 پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 34,202 990 176 176 814
75 پلی استایرن انبساطی SE2000   200 0 0 200
76 پلی استایرن انبساطی SE3000   200 0 0 200
77 پلی استایرن انبساطی SE4000   200 0 0 200
78 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,532 0 80 80 80
79 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 36,116 3,000 600 600 2400
80 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 28,402 2,508 1,496 1,122 1386
81 پلی وینیل کلراید S65 22,392 1,980 4,048 1,980 0
82 پلی وینیل کلراید E6834 23,770 2,000 20 20 1980
83 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 26,585 1,518 748 748 770

منبع: بورس کالای ایران